Any d’inici – any de finalització

2017-2018

Territori de l’estudi

Alt Empordà

Descripció

El PNIN de l’Albera acull una gran diversitat d’espècies, és per això que s’ha cregut oportú
realitzar aquest estudi per determinar la població de carnívors que hi habiten, ja que, no hi
ha referències anteriors sobre aquest ordre excepte el gat salvatge (Felis s silvestris) on
s’ha realitzat un estudi per a determinar la seva distribució dins l’àrea d’estudi (Campsolinas,
et. al, 2016). La metodologia emprada consisteix en la divisió de la zona d’estudi en
parcel·les de 1 km x 1 km on s’hi han instal·lat tres càmeres de fototrampeig a cada una,
també s’han tingut en compte els indicis trobats al llarg de l’estudi per a confirmar la
presència de les espècies objectiu.

Objectius generals

  1. 1.Determinar i comprovar la presència, així com la distribució dels carnívors que habiten al
    PNIN l’Albera.
    2. Determinar horaris d’activitat i activitat anual de cada espècie de carnívor detectat.
    3. Obtenir abundàncies relatives respecte les deteccions totals de carnívors.

Espècie/s objectiu

– Guineu (Vulpes vulpes)
– Fagina (Martes foina)
– Geneta (Genetta genetta)
– Teixó (Meles meles)
– Gat salvatge (Felis s. silvestris)
– Llúdriga (Lutra lutra)
– Visó americà (Neovison vison)
– Mostela (Mustela nivalis)
– Marta (Martes martes)
– Turó (Mustela putorius)

Resultats i activitats de divulgació i conservació

A partir de les deteccions obtingudes amb fototrampeig s’ha confirmat la presència de les
espècies de carnívors següents:
– Guineu (Vulpes vulpes)
– Fagina (Martes foina)
– Geneta (Genetta genetta)
– Teixó (Meles meles)
– Gat salvatge (Felis s. silvestris)
Gràcies a la recerca d’indicis s’ha detectat la presència de dues espècies de carnívors més:
– Llúdriga (Lutra lutra)
– Visó americà (Neovison vison)
Pel que fa a la distribució, la guineu, fagina i geneta es detecten a la major part de l’àrea
d’estudi, la presència de teixó en menor grau i el gat fer a les zones altes del PNIN.

Gràfica d’abundàncies relatives respecte al total de deteccions de carnívors

 

També, s’ha determinat l’activitat diària de cada espècie detectada, així com la seva activitat
anual. Tots els carnívors han presentat una activitat diària principalment nocturna i l’activitat
anual concorda bastant amb la fenologia de cada espècie.

Gràfica d’activitat diària de fagina (Martes foina) al PNIN l’Albera

 

També s’ha detectat la presència de gats domèstics (Felis s. catus)en zones amb presència
de gat fer. Aquest fet pot suposar un problema, ja que, aquestes dues espècies es poden
hibridar, a més a més els gats domèstics també afecten negativament a la biodiversitat.

 

Enllaços a altres webs, publicacions, i contingut multimedia

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/lalbera/novetats/documents_i_enllacos/C aracteritzacio-de-la-comunitat-de-carnivors-al-PNIN.pdf

Coordinadors

Pau Federico Arché (pau.federico@hotmail.com)

Data d’actualització: 13/05/2020