Any d’inici – any de finalització

2018 – 2019

Territori de l’estudi

Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès

Descripció

El gat fer (F s. silvestris) és un dels carnívors més desconeguts a Catalunya, on només es coneix la seva distribució al Pirineu, Pre-pirineu, amb major concentració de deteccions a la part occidental, i en menor concentració amb poblacions més aïllades al Montsant-Prades, Ports de Tortosa-Besseit (Ruiz-Olmo & Aguilar, 1995) i recentment al Montseny (Sayol &
Vilella 2018). A l’Alta Garrotxa s’havia detectat aquesta espècie a la part occidental (Salvador, 2009) però no es coneixia la seva distribució dins l’Espai d’Interès Natural (EIN). Aquest estudi pretén determinar la distribució d’aquesta espècie, així com, la densitat poblacional aproximada a partir d’ estacions de mostreig de 1 km x 1km equipades amb una càmera de fototrampeig repartides per tota l’àrea d’estudi. Per altra banda, a través d’aquest projecte s’inicia un protocol de recollida de mostres (femtes) basat en transsectes, on es realitza el primer anàlisi genètic de gat fer a Catalunya.

Objectius generals

  1. Ampliació del coneixement de la distribució de l’espècie a l’Alta Garrotxa.
  2. Determinació del nombre d’individus detectats durant el període de mostreig a partir de
    trets morfològics de pelatge.
  3. Identificació genètica d’individus dins la zona de mostreig i altres zones del territori català,
    així com, la detecció d’híbrids a partir de femtes de l’espècie objectiu.

Espècie/s objectiu

– Gat fer (Felis s. silvestris)

Resultats i activitats de divulgació i conservació

De les 24 estacions de mostreig prospectades amb fototrampeig s’ha confirmat la presència de gat fer a 10, més dues estacions on s’ha detectat a partir de l’anàlisi genètic de femtes. A partir del mètode del mínim polígon convex s’ha pogut determinar la distribució de l’espècie objectiu, ocupant la major part de l’EIN.

Mapa de distribució aproximada de gat salvatge a l’Alta Garrotxa amb el mètode de mínim polígon convex

 

Pel que fa a la densitat poblacional, s’han identificat entre 13 i 16 exemplars a partir del patró de pelatge de cada individu. Tenint en compte la superfície mostrejada amb la superfície total on l’hàbitat és adient pel gat fer, s’obté una densitat aproximada d’entre 0,5 i 0,625 ind/km 2 a l’Alta Garrotxa.

Deteccions del mateix gat, identificat a partir del patró de pelatge

S’han analitzat 25 femtes recollides a tot el territori català, on s’han estat realitzant paral·lelament amb aquest estudi. D’aquestes 17 s’han recollit a l’àrea d’estudi, 2 al Massís de Les Salines (Alt Empordà), 2 del Catllar (Ripollès), 2 al Massís de l’Albera (Alt Empordà) i 2 als Ports de Tortosa-Besseit.

 
Mapa d’ubicacions de les mostres recollides i analitzades a Catalunya

 

D’aquestes 25 mostres han donat positiu 11, de les quals 5 pertanyen a l’Alta Garrotxa, 2 al Massís de Les Salines, 2 al Catllar i 2 als Ports de Tortosa-Besseit. Les mostres analitzades pertanyen a 9 individus diferents on les dues mostres del Catllar pertanyen al mateix individu, així com, les dues mostres dels Ports.

A part de la identificació genètica també s’ha pogut determinar el grau de puresa dels individus on tots presenten una puresa del 100% excepte 2 individus de la part occidental de l’Alta Garrotxa, que tenen un percentatge bastant baix (<10%) d’introgressió genètica de gat domèstic (Felis s. catus). Precisament a aquesta zona s’hi ha detectat la presència continuada de gat domèstic, per tant, semblaria que el problema d’hibridació de podria tenir el gat fer és en zones amb una alta densitat de gat domèstic assilvestrat.

Gràfica mostres analitzades, a l’eix de les Y probabilitat d’introgressió genètica, a l’eix de les X poblacions analitzades. 1 = Població de referència de gats domèstics (vermell), 2 = Població de referència de gats salvatges (verd), 3 = gats analitzats en aquest estudi

Enllaços a altres webs, publicacions, i contingut multimedia

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/detalls/Article/2019_FedericoP_Gat_fer_AltaGarrotxa_BO B2018

https://www.naciodigital.cat/girona/generapdf.php?id=30971

Coordinadors

Pau Federico Arché (pau.federico@hotmail.com)

Participants/Voluntaris (noms i cognoms)

Salvador Salvador, Natàlia Sastre, Albert Campsolinas, Frederic Salgués, J. Pierre Pompidor, Benet Boadas, Jordi Garriga, Mireia Monegal, Berto Minobis, Ignasi Batet, Marc Fusellas

 

Data d’actualització: 13/05/2020